Friday, 9 December 2011

[Letter] FROM CASSIOPEIA TO SHINHWA CHANGJO

สวัสดีค่ะพี่ๆ Shinhwa – Changjo
Dear Shinhwa –Changjo Sonbae-nim
»Dear Shinhwa Changjo Sonbae-nim (admin: sonbaenim = senior)


พวกเราได้ข่าวมาจาก
พี่เอริคว่าปีหน้าพี่ๆชินฮวาจะกลับมารวม
กันอีกครั้งนึง
We know from Eric that Shinhwa will come back in next year
» Kami tahu dari Eric bahwa Shinhwa akan comeback tahun depan


พวกเราดีใจมากค่ะที่ได้ทราบข่าวนี้
ดวงดาวอย่างพวกเราอยากเห็นพี่ๆทั้ง 6
บนเวทีอีกครั้ง
We are very happy to hear about this news, we (Cassies) would like to see 6 Sonbae-nim on stage again.
»Kami sangat gembira mendengar berita ini, kami (Cassies) ingin melihat keenam sonbae-nim diatas panggung lagi.


เพราะนั่นทำให้เรารู้ว่าความ
หวังที่ดวงดาวอย่างพวกเราจะได้
เห็นเทพฯทั้ง 5 ยังคงมีอยู่
Coz, that make us give us the hope that TVXQ will also make a comeback
» Karena hal itu memberi kami harapan bahwa TVXQ juga akan comeback


พี่ๆ ชินฮวาชางโจผู้สร้างตำนาน
Shinhwa –Changjo Sonbae-nim who make the Legend
» Shinhwa Changjo Sonbae-nim yang membuat Legenda.


ถ้าไม่มีพี่ Shinhwa ก็อาจจะไม่มี TVXQ
ของพวกเราในวันนี้
If there aren’t Shinhwa it maybe there weren’t be TVXQ we have today
» Jika tidak ada Shinhwa mungkin tidak pernah ada TVXQ yang kami miliki hari ini


เพราะพวกเขาใช้เพลงของพี่ๆใน
การประกวด และ
พวกเราก็ร้องเพลงของพี่ๆชินฮวาได้
เหมือนกัน
Because, they choose Shinhwa’s songs for contest and we also can sing Shinhwa’s songs
» Karena mereka memilih lagu Shinhwa untuk kontes dan kami juga dapat menyanyikan lagu-lagu Shinhwa.


เพราะพี่ๆชินฮวาคือต้นแบบของตำนาน
และศิลปิน ที่น้อง Cassiopeia ไม่เคยลืม
Because, Shinhwa is the role model of a Legend , TVXQ and Cassie never forget
» Karena Shinhwa merupakan role model dari sebuah Legenda, TVXQ dan Cassie tidak pernah lupa.


พวกเรารักและ
เคารพพี่ๆชินฮวามากนะคะ
We very love and respect Shinhwa Sonbae-nim
» Kami sangat mencintai dan menghormati Shinhwa Sonbae-nim


ขอบคุณพี่ๆชินฮวาที่เข้าใจและเชื่อในตัว
TVXQ ของพวกเรา
Thanks Shinhwa Sonbae-nim for your understanding and believing in our TVXQ
» Terima kasih Shinhwa Sonbae-nim akan pengertian dan kepercayaannya terhadap TVXQ kami..


ตอนคอนเสิร์ต 10 ปีของพี่ๆชินฮวา กับ
คำสาบานของ ชินฮวาชางโจ
On 10th Concert and the promise from Shinhwa Changjo
» Pada konser 10th dan janji dari Shinhwa Changjo


“ฉันชินฮวาชางโจ จนกว่าชินฮวาจะ
กลับมา จะไม่มองใครอื่น จะ
รอแต่ชินฮวาผู้เดียว
ฉันขอสัญญาตลอดไป”
나 신화창조는 신화가 돌아올때 까지 절 대로 한눈팔지않고 신화만 기다릴 것을 영원히 맹새합니다

พี่คือต้นแบบของแฟนคลับที่พวกเราอยากก้มหัว ให้ด้วยหัวใจแห่งความเคารพ
You are the role model of FANS Club whom our cassies want to bow our head give with respect with our hearts
» Kalian adalah role model dari FANS CLUB yang kami, Cassie, ingin menundukkan kepala dan memberi hormat dengan sepenuh hati kami..


คำสาบานของพวกพี่ในวันนั้น
คือสิ่งที่แคสสิโอเปียอย่างพวกเราอยาก
จะพูดออกไปให้ TVXQ ของพวกเราได้
ยินในวันนี้
that promise you all made that day is the thing that we will l want to tell our TVXQ and wish they hear it today.
» Janji yang kalian semua buat pada hari itu merupakan hal yang ingin kami katakan kepada TVXQ kami dan berharap mereka mendengarnya hari ini.


วันนี้เกิดเรื่องราวมากมายกับ
พวกเราแคสสิโอเปีย
Today there is trouble a lot of railings with us
» Hari ini ada banyak masalah yang menimpa kami..


แต่พี่ชินฮวาก็ยังบอกกับพวกเราเสมอว่า
TVXQ ของพวกเราก็เหมือนกับพี่ๆเค้า
และการกลับมาของพี่ๆชินฮวา
But Shinhwa Sonbae-nim always tell us that our TVXQ will be like them and the come back of Shinhwa Sonbae-nim
» Tapi Shinhwa Sonbae-nim selalu mengatakan pada kami bahwa TVXQ kami akan menjadi seperti mereka dan comeback seperti Shinhwa Sonbae-nim


นั่นทำให้เรารู้ว่าอีกไม่นาน TVXQ
ของพวกเราก็จะกลับมาเหมือนกัน
has allowed us to know soon TVXQ will come back too
» (Mereka) telah membuat kami tahu bahwa TVXQ akan comeback segera juga..


ต่อให้เป็นคอนเสิร์ตปีที่ 10 20 หรือ 30
พวกเราก็จะรอ
whether the concert that is 10, 20 or , 30 years later, we will wait.
» Tak peduli apakah konser akan dilaksanakan 10, 20, atau 30 tahun lagi, kami akan menunggu.


พี่ๆชินฮวาชางโจหลายคนคงไม่รู้ว่า
ดวงดาวอย่างพวกเรา
You will never know that Stars like us
» Kamu tidak akan pernah tahu bahwa bintang-bintang menyukai kami..


แอบเฝ้ามองพี่มาตลอด
เราชอบลูกโป่งสีส้มของพวกพี่มาก
Look at you all along, we love your ORANGE balloon
» Melihat kalian selama ini, kami mencintai balon ORANGE kalian


มันสวยมากและทำให้
พวกเรามีแรงบันดาลใจการสร้างลูกโป่งสีแดง
it very pretty and make us inspiration to building RED balloon
» Terlihat sangat cantik dan menginspirasi kami untuk membangun balon MERAH kami..


ความรักและความเชื่อใจที่พวกพี่มีให้กับ
พี่ๆชินฮวา
Your love and belief in Shinhwa Sonbae-nim
» Cinta dan kepercayaan kalian kepada Shinhwa Sonbae-nim


คือสิ่งที่พวกเราชื่นชมและตั้งใจจะให้
เป็นอย่างนั้น
is the thing that us will admire and intend to stand by to
» adalah hal yang kami kagumi dan bermaksud untuk melakukan hal yang sama..


สีส้มกับสีแดงเป็นสีที่คล้ายกัน
ORANGE and RED are similar
» ORANGE dan MERAH sama


คงจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมที่น้องแคสจะ
เป็นน้องที่ดี และ
ทำตามตัวอย่างที่ดีของพี่ๆชินฮวาชางโจ
it doesn’t matter does it, we will be good hoobaes and follow the good example of Shinhwa Changjo
» Itu tidak masalah kan? Kami akan menjadi hoobae (junior) yang baik dan mengikuti contoh baik dari Shinhwa Changjo


ความรักและความผูกพันทำให้พี่ๆชินฮวา
ทั้ง 6 ไม่เคยแยกจากกัน
The love and the relationship made 6 Sonbae-nim’s bonds stronger.
» Cinta dan hubungan membuat ikatan keenam Sonbae-nim lebih kuat


และทำให้เราเชื่อว่า ความรักความ
ผูกพันเช่นนั้น ไม่เคยจะแยกพวก TVXQ
ทั้ง 5 คนออกจากกัน
and made us believe in that such love, relationship that 5 TVXQ never separate from
» dan membuat kami percaya ada cinta seperti itu, hubungan yang membuat 5 TVXQ tidak terpisahkan


พี่ๆชินฮวาชางโจตัวแทนของกลุ่มแฟนคลับที่กระตือรือร้นที่สุด
Shinhwa Changjo Sonbae-nim representative of fanclub group who has the most enthusiasm
» Shinhwa Changjo Sonbae-nim merupakan perwakilan kelompok fanclub yang memiliki antusiasme tertinggi.


และแคสสิโอเปียอย่างพวกเราก็จะ
ทำตามรุ่นพี่เช่นกัน
And our Cassie will follow you too
» Dan Cassie akan mengikuti kalian juga


พี่ๆชินฮวาชางโจ ไม่เคยผิดคำสัญญากับ
พี่ๆชินฮวา
Changjo Sonbae-nim never break a promise
» Changjo Sonbae-nim tidak pernah melanggar janji


พวกเราก็จะเป็นแบบนั้น
We will be like that
» Kita juga akan seperti itu


ขอบคุณพี่ๆชินฮวาที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
ทงบังชินกิของพวกเรา
Thanks for Shinhwa Sonbae-nim for being a good example to TVXQ
» Terima kasih pada Shinhwa Sonbae-nim telah menjadi contoh yang baik bagi TVXQ


ขอบคุณพี่ๆชินฮวาชางโจที่ทำให้
แคสสิโอเปียอย่างพวกเรามีต้นแบบแฟนคลับที่ดี
Thanks for Shinhwa –Changjo Sonbae-nim for being a good example to Cassies
» Terima Kasih pada Shinhwa Changjo sonbae-nim telah menjadi contoh yang baik bagi Cassie.


ขอบคุณมิตรภาพระหว่างกัน
ของพี่ๆชินฮวา ที่ทำให้พวกเรารู้ว่า
Thanks to Shinhwa Sonbae-nim
friendship, it made us realise
» Terima kasih kepada persahabatan Shinhwa Sonbae-nim yang membuat kami menyadari…


มิตรภาพในวงนั้นมีจริงๆ และ
ทงบังชินกิของเรามีพวกพี่เป็นต้นแบบ
the friendship is Real and TVXQ have Shinhwa to be a role model
» Persahabatan itu nyata dan TVXQ memiliki Shinhwa sebagai role model


การรอคอยของพวกเราดวงดาว 5 ดวง
อาจจะยาวนาน
It may be a long time of waiting
» Mungkin ini akan menjadi penantian yang panjang


แต่ก็ต้องขอบคุณพี่ๆผู้เป็นตำนานที่ทำให้
เรารู้ว่ามันไม่ได้ทรมานเสมอไป
But thanks you the Legend that helped us to know it not always difficult
» Tapi terima kasih pada sang Legenda yang membuat kami tahu penantian tidak selalu sulit


Shinhwa คือ ตำนาน
คือต้นแบบของศิลปินรุ่นน้อง
Shinhwa is the role model of Legend for the younger generation artist
» Shinhwa adalah role model Legenda bagi generasi idol yang lebih muda


Shinhwa – Changjo คือผู้สร้างตำนาน คือผู้
สร้างตำนานแฟนคลับให้กับ
แฟนคลับรุ่นน้อง
Shinhwa Changjo Is the Legend maker, is the Legend maker for younger fanclubs
» Shinhwa Changjo adalah sang pencipta Legenda, adalah pencipta Legenda bagi fanclub yang lebih muda


สีส้มของพวกพี่
คือต้นแบบที่ดีของสีแดงอย่างพวกเรา
Your ORANGE is good example for our RED
» ORANGE kalian adalah contoh bagus bagi MERAH kami..


ด้วยความเคารพจากหัวใจ…
Cassiopeia, Respectfully from the heart…..
» Cassiopeia, Dengan penuh hormat dari hati….


Cassiopeia
Always keep the faith
Always keep the five….

English translations:
Hikaru@shinbiz.com + iLuvHyesung

No comments:

Post a Comment